See English Version

    نشست مجازی دانشجویان دانشگاه فسا با مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی


    نشست مجازی  دانشجویان دانشگاه فسا با مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی برگزار شد.

    در این نشست دکتر حسین زمانی با بیان اینکه موسسه کیفیت رضوی درزمینه نشان و مدل‌های ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی و جشنواره کیفیت زیست‌بوم طیب فعالیت می‌کند به تببین نشان طیب،  معرفی همایش بین‌المللی «غذای طیب» و نحوه حضور افراد در این همایش و عضویت در زیست بوم طیب پرداخت.

    نقش آفرینی افراد در  حوزه‌های مختلف توسعه بازار، فرایند ارزیابی خدمات و کیفیت و ترویج ذائقه  در زیست بوم طیب از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.